Obchodní podmínky

Obchodní podmínky     

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti CZBMI s.r.o.,

se sídlem Slovenská 1106/17, 363 01, 120 00 Praha 2,

IČO 26759659

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91869 

 

e -mail obchod@czbmi.cz

 

telefonní číslo +420 776 241 117

 

adresa provozovny Zámecká 391,28121 Červené Pečky  

 

( dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti kupujících a prodávajících vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.eshop.czbmi.cz.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím našeho internetového obchodu, stejně jako objednávky telefonické či e-mailové, jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy (objednávky) stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.

Kupující může provádět objednávání zboží prostřednictvím eshopu bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu či s registrací. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží prostřednictvím tlačítka Do košíku, zvolí počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Posledním krokem v nákupním košíku je Rekapitulace objednávky, kde zákazník může zkontrolovat celý nákup včetně způsobu platby a doručení a jejich ceny, a je zde uvedena celková částka, kterou zákazník za zboží v případě objednání zaplatí. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat s povinností platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami na ochranu osobních údajů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, a to v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující.

Charakteristiky zboží

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

Cena zboží

Ceny zboží jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v obchodě jsou koncové, včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 21%.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím individuální formou jinak.


Způsoby placení

V současné době je možné zboží uhradit předem na náš účet ve FIO bance číslo 2600281896/2010, pomocí platební brány GoPay , dobírkou či hotově v naší provozovně na adrese Zámecká 391, 28121 Červené Pečky. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V případě platby na dobírku a platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího či na účet GoPay.

Dodací podmínky koncovým zákazníkům

Zboží zasíláme prostřednictvím DPD, PPL a Zásilkovna.cz. Pokud zákazník objedná zboží, které je na eshopu uvedeno skladem odešleme je na jeho adresu zpravidla do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby na účet po uhrazení fakturované částky na náš účet. Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě bude zákazník neprodleně informován. Dobu doručení nejsme schopni garantovat. Není-li objednané zboží skladem, má zákazník možnost si zažádat o zaslání informativního emailu, který jej informuje o dodání zboží na sklad. 

Doprava zdarma po ČR při hodnotě zboží nad 2000 Kč platí při zvolení jakéhokoliv typu dopravy, kterou máme v nabídce. Přehled cen dopravného zde

Zboží doručujeme po celé České republice, na Slovensko a do Německa, do ostatních zemí po vzájemné domluvě.

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Odstoupení od kupní smlouvy


V souladu se zákonem č. 367/2000 a zněním Občanského zákoníku kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodujícím dnem je datum odeslání zboží zpět kupujícímu na adresu provozovny

CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy prostřednictvím formuláře zde nebo emailem na obchod@czbmi.cz prostřednictvím formuláře v příloze těchto obchodních podmínek.
V případě speciální akce „bezplatné vyzkoušení sprchy Alexejeva po dobu 40 dní" se lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy prodlužuje oproti shora uvedené zákonné lhůtě na 40 dní. Přičemž zákazník má v tomto případě výslovný souhlas prodávajícího masážní sprchu používat, samozřejmě při přesném dodržování všech pokynů uvedených v brožurce „Hydromasážní „sprcha Alexejeva" základní informace".

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peníze zpět, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

 

Na zboží poskytujeme záruku v délce trvání 3 roky!
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů od převzetí informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách po čtrnáctidenní lhůtě musí kupující učinit u prodávajícího prostřednictvím formuláře zde nebo emailem na obchod@czbmi.cz prostřednictvím formuláře v příloze těchto obchodních podmínek.
V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
K reklamaci je nutné předložit doklady, ze kterých jasné vyplývá cena, datum prodeje a že zboží bylo zaplaceno. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka do tří dnů od obdržení reklamace o postupu, jak bude reklamace řešena. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů a to informováním (prostřednictvím emailu, popř. telefonicky) zákazníka o jejím vyřešení a způsobu převzetí reklamovaného zboží. Adresa k zaslání zboží k reklamaci: CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami souhlasí zákazník s plným zněním těchto podmínek. Pokud máte v jakémkoli bodě nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás ještě před jejich odsouhlasením. Snažíme se vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.12.2022 

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát: CZBMI,s.r.o., Zámecká 391, 28121 Červené Pečky

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:
                          

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: CZBMI,s.r.o., Zámecká 391, 28121 Červené Pečky   

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti CZBMI,s.r.o., Zámecká 391, 28121 Červené Pečky („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis: